Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Подмярка 6.1 – Стартова помощ за млади земеделски стопани.

Млад фермер

Започнете успешен бизнес в селското стопанство!

Помощта се предоставя на млади земеделски стопани на възраст от 18 до 40 г. Кандидатите следва да имат създадено земеделско стопанство с икономически размер между 8 000 и 16 000 евро СПО към датата на кандидатстване. За повече информация, четете по-долу или се свържете с нас!
Мярка 6.1 - Млад фермер

Поискайте подробна информация сега!

Вашето Име

Вашият Email

Вашият Телефон

Научете повече

Бенефициенти

Земеделски производители – физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани:
  • завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
  • завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
  • удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
 • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);
 • са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Определяне на критерии

Приоритетни проекти:

В процеса на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

 • Банефициенти, които имат завършено средно и/или више образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор “Животновъдство”;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор “Плодове и зеленчуци”;
 • Стопанства, които са в процес на преход към биологично произвоство или са применали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.

Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри:

 • критериите за подбор
 • точките за всеки критерии
 • минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

В процесът на оценка проектите, които не са събрали минималния брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Условия на допустимост

Младият земеделски производител не трябва да е преминал нито едно от описаните изисквания с повече от 18 месеца:

 • датата на регистрация за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • датата на подаванена заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
 • датата на започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • датата на започване на осигуряване като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход.
Финансиране

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Какво казват нашите клиенти

Нашите клиенти разбират ползата от бизнес планирането

Бизнесплан.бг ООД ми помогнаха да планирам успешно своето стопанство. С помощта на техния бизнес план, успях да спечеля проект по мярка 112 – млад фермер. Сега имам намерение да развивам още стопанството си и ще кандидатствам по мярка 4.1. от ПРСР 2014-2020.
П. Ганева, Земеделски производител.

Научете повече

Не губете време!

Ние ще отговорим на всички въпроси, свързани с мярка 6.1. Можете да се свържете с нас на тел. 0899 940 717
Свържете се с нас!

Back to Top