Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Подмярка 4.1 – Инвестиции в земеделски стопанства.

Модернизация

Разгърнете възможностите на вашето земеделско стопанство!

Подпомагането по мярката ще се предоставя на територията на цялата страна за материални и нематериални инвестиции в земеделските стопанства, които водят до подобряване на устойчивото развитие в земеделието, както и модернизиране и повишаване на производителността на стопанствата.
Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства

Поискайте подробна информация сега!

Вашето Име

Вашият Email

Вашият Телефон

Научете повече

Видове инвестиции, в които ще се инвестира:

•  Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи / пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи / пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
• Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства;

Допустими разходи

• Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.
• Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
• Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
• Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
• Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността – за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.
• Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
• Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.
• Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.
• Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
• Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Закупуване на софтуер;
• Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Бенефициенти

Кандидатите могат да бъдат физически лица, юридически лица и оргаризации на производители.

Финансиране за физически (юридически) лица и колективни инвестиции

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане разходи, с възможност за увеличение:

+ 10% за проекти предсавени от млади земеделски стопани (18-40 год.);
+ 10% за интегрирани проекти;
+ 10% за проекти свързани със сливания на организации на производители;
+ 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения.

+ 10%
за проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 ЗП;
за групи/организации на производители съставени от 6 до 10 члена.

+ 20%
за проекти за колективни инвестиции, предсавени от над 10 ЗП;
за групи/организации на произмодители съставени от над 10 члена.

+ 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност ;

+ 15% за проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка “Биологично земеделие”.

Индивидуални бенефициенти

Максимално комбинирано подпомагане за проект е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане.
Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 1 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника е в рамките на 500 000 евро.

Колективни инвестиции (6-10 ЗП)

Максималното комбинирано подпомагане за проект е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 4 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника е в рамките на 750 000 евро.

Колективни инвестиции (над 10 ЗП)

Максималното комбинирано подпомагане за проект е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 5 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника е в рамките на 1 000 000 евро.
* Размера на допустимите разходи се отнася за периода на прилагане на Програмата

Финансиране за Малки стопанства

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане разходи, с възможност за увеличение до 80% в следните случаи:

+ 10% за проекти предсавени от млади селскостопански производители (18-40 год.);
+ 10% за колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка;
+ 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33;
+ 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
+ 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30;
+ 10% проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към кличатичните промени;

Eдно проектно предложение

Максимално комбинирано подпомагане за проект е не повече от 80% от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане.
Минималния размер на допустимите разходи за едно проекто предложение е 1250 евро.
Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 25 000 евро.

Колективни инвестиции и интегрирани проекти

Максималното комбинирано подпомагане за проект е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 70 000 евро.

Какво казват нашите клиенти

Нашите клиенти разбират ползата от бизнес планирането

Бизнесплан.бг ООД ми помогнаха да планирам успешно своето стопанство. С помощта на техния бизнес план, успях да спечеля проект по мярка 112 – млад фермер. Сега имам намерение да развивам още стопанството си и ще кандидатствам по мярка 4.1. от ПРСР 2014-2020.
П. Ганева, Земеделски производител.

Научете повече

Не губете време!

Ние щe отговорим на всички въпроси, свързани с мярка 4.1. Можете да се свържете с нас на тел. 0899 940 717
Свържете се с нас!

Back to Top