Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Подмярка 4.2 – Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти.

Използвайте възможността да се разрастнете!

Подпомагането по мярката ще се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия с цел инвестиции в мателриални и нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.
Преработка / Маркетинг на селскостопански продукти

Поискайте подробна информация сега!

Вашето Име

Вашият Email

Вашият Телефон

Научете повече

Видове инвестиции, в които ще се инвестира:
 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.
Допустими разходи
 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
 • Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
Бенефициенти

Кандидатите могат да бъдат регистрирани земеделски производители, Групи/Оргарицации на производители или предприятия (физически или юридически лица), включително регистрирани пазари на производители.

Финансиране за физически (юридически) лица и колективни инвестиции

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане разходи и до 40% от общия размер за големи предприятия, с възможност за увеличение:

+ 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност

Индивидуални бенефициенти

Минимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро.
Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 3 000 000 евро.

Колективни инвестиции (6-10 члена)

Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 4 000 000 евро.

Колективни инвестиции (над 10 члена)

Максимален размер на допустимите разходи е в рамките на 5 000 000 евро.
* Размера на допустимите разходи се отнася за периода на прилагане на Програмата

Финансиране за Малки стопанства

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансовото подпомагане разходи, с възможност за увеличение:

+ 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност.
Максималното комбинирано подпомагане не може да надхвървя 80% за проекти с дейнот , подпомагани по линия на ЕПИ

Минималния размер на допустимите разходи за едно проекто предложение е 1250 евро.

Максималния размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 75 000 евро, а за проекти предтавляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Какво казват нашите клиенти

Нашите клиенти разбират ползата от бизнес планирането

Бизнесплан.бг ООД ми помогнаха да планирам успешно своето стопанство. С помощта на техния бизнес план, успях да спечеля проект по мярка 112 – млад фермер. Сега имам намерение да развивам още стопанството си и ще кандидатствам по мярка 4.1. от ПРСР 2014-2020.
П. Ганева, Земеделски производител.

Научете повече

Не губете време!

Ние щe отговорим на всички въпроси, свързани с мярка 4.2. Можете да се свържете с нас на тел. 0899 940 717
Свържете се с нас!

Back to Top